W dniach 25–27.05 w Rewie odbyły się XX Regaty Firm Tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych ORANGE, orga­ni­zo­wane przez sek­cje żeglar­ską
PTK Cen­ter­tel.
W rega­tach uczest­ni­czyło 12 dru­żyn z branży tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej z całej Pol­ski.

Zawody roz­po­częły się loso­wa­niem jach­tów i uro­czy­stym otwar­ciem. Dru­żynie ECS przy­padł nr 6.

Sobotni wyścig roz­po­czął się po odpra­wie ster­ni­ków ok. godz. 10.30, pogoda była wyma­rzona na orga­ni­za­cje regat, choć
czasem wiatr zmieniał swój kierunek.
Rywa­li­za­cji na wodzie w tym dniu przy­glą­dał się tre­ner żeglar­stwa Janusz Frąc­ko­wiak, który po zakoń­cze­niu wyści­gów omó­wił silne i słabe strony każ­dej załogi oraz udzielił cennych wska­zówek co popra­wić w trak­cje nie­dziel­nej kon­ku­ren­cji.
Dzień zakończył się wie­czor­kiem szan­to­wym, zawodnicy mogli się zintegrować  oraz powspominać minione regaty.
W nie­dziele po odpra­wie ster­ni­ków kon­ty­nu­owano zawody, tego dnia pogoda rów­nież dopi­sała uczest­ni­kom.

Jako pierwsza przypłynęła drużyna firmy Eltek. ECS uplasował się na 11 pozycji.

Impreza zakoń­czyła się uro­czy­stym ogło­sze­niem wyni­ków i deko­ra­cją zwy­cięz­ców.

Wszyst­kim zało­gom gra­tu­lu­jemy i dzię­ku­jemy za spor­tową rywa­li­za­cję.

Skontaktuj się z nami!

Zaoferujemy Ci najlepsze rozwiązanie.